Skip หน้าหลักSkip ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

(ยังไม่มีข่าว)
Skip รายวิชาทั้งหมดSkip เข้าสู่ระบบ

รายวิชาที่มีอยู่

 •         ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
  พัฒนาเกี่ยวกับงานสำนักงาน สื่อสารธุรกิจการขายการเงินและบัญชีการจัดการ
  การประกอบอาชีพในรูปแบบธุรกิจ การขยายแหล่งการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
  การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค ตลอดจนการดำรงชีวิตในการเลือกประกอบอาชีพ

          โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน
  กระบวนการแก้ปัญหาตัดสินใจในการทำงาน กระบวนการกลุ่มในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน

          เพื่อให้มีทักษะในการทำงานร่วมกัน
  มีทักษะการจัดการมุ่งมั่นแสวงหาความรู้มีคุณธรรมความซื่อสัตย์และลักษณะนิสัยการทำงานที่ดี
  มีเจตคติที่ดีในการเลือกอาชีพ และให้ความสำคัญการประกอบอาชีพ
  และมีจิตสาธารณะการสร้างโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง


 • ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าชนิดของไฟล์ข้อมูล
  ชนิดของโปรแกรมสร้างงาน เรียนรู้การใช้โปรแกรมสร้างงานภาพเช่น
  เครื่องมือและวิธีใช้ในโปรแกรม
  Paint,
  Adobe Photoshop, Macromedia Flashศึกษาการประยุกต์นำไปใช้ด้วยความเหมาะสมพอเพียงกับเวลา ความสามารถในการเรียนรู้
  ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ (
  K)

   ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานเพื่อถ่ายทอดนำเสนอความรู้/เล่าเรื่อง/จำลองสถานการณ์
  ด้วยแอนิเมชั่น และการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (
  P)

   ผู้เรียนสามารถนำเสนอความรู้ช่วยเหลือสังคมระดับท้องถิ่น
  ประเทศไทยหรือชาวโลกได้โดยยึดหลักความพอเพียงคือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
  โดยคำนึงถึงความรู้ มีคุณธรรม ที่เหมาะสมกับนักเรียน (
  A)ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System :LMS)
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 วันนี้ จันทร์, 31 สิงหาคม 31      
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip การคำนวนเงินกู้

การคำนวนเงินกู้

จำนวนที่กู้ยืม
calculate
การผ่อนชำระ
calculate
จำนวนงวด/ปี ที่กู้
calculate
อัตราดอกเบี้ย
ความถี่ในการผ่อนชำระ
Skip ผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม

4651